HYABELL DEEP

HYABELL DEEP

Tổng quan

Dùng để tiêm vào lớp hạ bì sâu, điều chỉnh những nếp rãnh hõm sâu.